admin, 18 maja 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15.06.2023

Zarząd Spółki Credit Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS: 0000608912, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c, we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 • Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2022
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 • Pojęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 • Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków skupu akcji własnych w celu umorzenia
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad Zgromadzenia

 

Obecne brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
 • Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
 • Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
 • Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)
 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
 • Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
 • Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
 • Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
 • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
 • Działalność centrów telefonicznych (call centre) (PKD 82.20.Z)
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

 

Proponowane brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 99.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  • Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 92.Z)
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 19.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 22.Z)
  • Działalność holdingów finansowych (PKD 20.Z)
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

 

 

 

Obecne brzmienie §16 ust. 15) Statutu:

 • udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji, poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie kwotę 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

Proponowane brzmienie §16 ust. 15) Statutu:

 • udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji, poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie kwotę 000.000,00 zł (jeden milion złotych)

 

Wykreślenie §16 ust. 16) Statutu w brzmieniu:

 • udzielanie zgody na dokonywanie zakupów towarów i usług, które nie były ujęte w budżecie Spółki i których wartość przekracza 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Obecne brzmienie §16 ust. 17) Statutu:

 • udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

Proponowane brzmienie §16 ust. 17) Statutu:

 • udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

 

Obecne brzmienie §16 ust. 20) Statutu:

 • udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji, których wartość przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

Proponowane brzmienie §16 ust. 20) Statutu:

 • udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji, których wartość przekracza 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

 

Wykreślenie §16 ust. 21) Statutu w brzmieniu:

 • udzielanie zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nowych spółek bądź innych podmiotów gospodarczych oraz na tworzenie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych

 

Oświadczam, że podpisana treść ogłoszenia, jest zgodna z wersją elektroniczną

Wyróżnione

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00