Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Credit Invest Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Walońskiej 7 /66 we Wrocławiu, zwana dalej Credit Invest.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Credit Invest jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte w CV)

  • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  • Dane osobowe obligatariuszy (Imię i nazwisko, Numer PESEL, planowana kwota inwestycji, kwota inwestycji, planowana liczba obligacji do zakupu, liczba zakupionych obligacji, Adres e-mail, Numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, Seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, Status podatkowy rezydenta w Polsce, Właściwy Urząd Skarbowy, Numer rachunku bankowego, Nazwa banku)
  • Dane osobowe pożyczkobiorców (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, informacje dotyczące zaciągniętej pożyczki)
  • Dane osób sprzedających wierzytelności (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres poczty e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące zdarzenia w wyniku którego osoba poniosła szkodę (data zdarzenia, marka pojazdu, numer rejestracyjny, numer nadwozia pojazdu)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

 

 

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Credit Invest w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Credit Invest oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie zgodnie z przyjętą u administratora instrukcją kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osobowe obligatariuszy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych dla realizacji emisji obligacji. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Credit Invest w procesie emisji i obsługi spłaty obligacji oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił wykup obligacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zakupu obligacji.

Dane osobowe pożyczkobiorców

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych dla monitoringu i obsługi spłat wierzytelności oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych przez Państwa umów pożyczek.  Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Credit Invest w procesie monitoringu i obsługi spłat wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń a także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła spłata pożyczki.

Dane osób sprzedających wierzytelności

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów przelewu wierzytelności.Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Credit Invest.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem oraz w związku z realizacją umowy, której są Państwo stroną a także usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu wierzytelności.Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę sądową dotyczącą przelewanej wierzytelności.

 

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Credit Invest nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Credit Invest także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Credit Invest moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Credit Invest Spółka Akcyjna, ul. Walońska 7 /66, 50-413 Wrocław

Adres e-mail: kontakt@creditinvest.pl

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski, Adres e-mail: creditinvest@inspektor-danych.info

 

Informacje dotyczące plików coockie

O zasadach stosowania plików coockie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu

Wyróżnione

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00