admin, 15 maja 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 04.06.2024

Zarząd Spółki Credit Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS: 0000608912, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 04 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c, we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

 

Obecne brzmienie §6 ust. 1 Statutu:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.882,40zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 40/100) i dzieli się na 9.508.824 (dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji, w tym:
  • 1000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
  • 171.758 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 171758, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
  • 8.225.955 (osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 8225955, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).

 

Proponowane brzmienie §6 ust. 1 Statutu:

 

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 947.542,20 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 20/100) i dzieli się na 9.475.422 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje, w tym:
  • 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
  • 171.758 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 171758, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
  • 8.192.553 (osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 8225955, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).

 

 

Oświadczam, że podpisana treść ogłoszenia, jest zgodna z wersją elektroniczną

Wyróżnione

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00